Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU
INTERNETOWEGO CODE-STORE.PL

SPIS TREŚCI:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM
4. ODBIORCY DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM
5. PROFILOWANIE W SERWISIE INTERNETOWYM
6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
7. COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1) POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsza polityka prywatności Serwisu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest
ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede
wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie
Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których
dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz
narzędzi analitycznych.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest
firma HKS Group, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,  NIP 7772712891, REGON 300179277,
adres poczty elektronicznej: kontakt.codestore@gmail.com - zwana dalej
„Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Serwisu Internetowego.
3. Dane osobowe w Serwisie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.
Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
4. Korzystanie ze Serwisu Internetowego, w tym zawieranie umów jest dobrowolne. Podobnie związane z
tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta
jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem - niepodanie
w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu
Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania
umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia
tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba,
które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania
wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest
uprzednio na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego; (2) obowiązki
ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania
danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych)
i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane
przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

(1) przetwarzane zgodnie z prawem;

(2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem
celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

(3) merytorycznie poprawne i
adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

(4) przechowywane w postaci umożliwiającej
identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz


(5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym
ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą,
zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.


6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności
osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie
środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i
aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator
stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione,
danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się
dużą literą (np. Usługodawca, Serwis Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich
definicją zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego dostępnym na stronach Serwisu Internetowego.


2) PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim
zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane
dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie
określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której
dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą,
jest dzieckiem.
2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej
jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych
osobowych Usługobiorców i Klientów Serwisu Internetowego przez Administratora są wskazane w
kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych
przez Administratora.


3) CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE
INTERNETOWYM
1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez
Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Serwisie
Internetowym.
2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Serwisie Internetowym w następujących celach, na
następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych

Zakres przetwarzanych danych

Wykonanie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres Imię, nazwisko, płeć, narodowość, język którym Usługobiorca posługuje się w serwisie.

 

Marketing bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).

Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Adres poczty elektronicznej

Marketing

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda)

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Imię, adres poczty elektronicznej

Prowadzenie ksiąg  podatkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201)

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi  przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).

Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby.

W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

 

4) ODBIORCY DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego, w tym dla prawidłowego świadczenia przez
Administratora Usług Elektronicznych konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów
zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich
podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i
chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich
wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane
wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko
w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
3. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Serwisu Internetowego mogą być przekazywane następującym
odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
a. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie
Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską,
Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi
lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do
zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.
b. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który
korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą
Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu
powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do
obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
c. podmioty kredytujące / leasingodawcy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie
Internetowym ze sposobu płatności w systemie ratalnym lub płatności leasingowej Administrator
udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu kredytodawcy lub leasingodawcy
obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie
niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
d. dostawcy systemu ankiet opiniujących - w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o
zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu
podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie
Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii
za pomocą systemu ankiet opiniujących.
e. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie
księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma
windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy
działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania
danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
f. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz
organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym
Serwisu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w
szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu Internetowego,
dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i
udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie
niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką
prywatności.

5) PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą,
ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
(„prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki
wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
4. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez
Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)
Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez
Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w

przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych
osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z
przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych
opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes
administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku
nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której
dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na
potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego
marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem
bezpośrednim.
8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można
kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą
elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z
formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu Internetowego.


6) COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA
1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane
przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku
twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia
korzysta odwiedzający nasz Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także
historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:
a. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Serwisie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
b. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, ankiet lub danych logowania do Serwisu Internetowego;
c. dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu Internetowego;
d. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu Internetowego;
3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku
jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego.
4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na
korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być
również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego
usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge
6. Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics
dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Serwisie Internetowym. Gromadzone dane
przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne,
które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu
Serwisie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Serwis Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji
o jej aktywności na stronie Serwisu Internetowego - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.


7) POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by
po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Internetowego Administratora.