Regulamin

REGULAMIN SERWISU POŚREDNICTWA HANDLOWEGO
CODE-STORE.PL

 

Złożenie zamówienia za pośrednictwem naszego serwisu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.


1) O NAS
1. Właścicielem Serwisu jest firma KHS Group wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności GospodarczejRzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adresmiejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Dożynkowa 29, 62-030 Luboń, NIP 7772712891,
REGON 300179277, adres poczty elektronicznej: kontakt.codestore@gmail.com.
2. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usługi
Serwisu oraz Usług Elektronicznych, w tym za prawidłowe działanie Formularza Zamówień. Obok
Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również Sprzedawcy – są to podmioty trzecie w
stosunku do Usługodawcy, z którymi Klient za pośrednictwem Usługodawcy zawiera Umowę Sprzedaży.
2) DEFINICJE
1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.
b. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie
Internetowym umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie
Produktu, dodanie go do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w
tym sposobu dostawy i płatności.
c. KLIENT, USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w
wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna
posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych - która zawarła lub zamierza zawrzeć
Umowę Pośrednictwa z Usługodawcą lub korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi
Elektronicznej.
d. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
e. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez
Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone
są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w
Serwisie Internetowym.
f. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez
Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim
korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych
treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach w Serwisie
Internetowym.
g. PRODUKT – prezentowana w Serwisie Internetowym rzecz ruchoma Sprzedawcy będąca lub
mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
h. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
i. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS– serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem
internetowym www.code-store.pl
j. SPRZEDAWCA – podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy będący stroną Umowy Sprzedaży.
Sprzedawca każdorazowo zawiera i realizuje Umowę Sprzedaży w zakresie swojej działalności
gospodarczej.
k. UMOWA POŚREDNICTWA – umowa o świadczenie Usługi Serwisu zawierana albo zawarta między
Klientem a Usługodawcą za pomocą Serwisu Internetowego. Umowa Pośrednictwa zawierana jest
zgodnie z uprzednio złożonym Zamówieniem przez Klienta oraz na warunkach zawartych w
niniejszym Regulaminie.
l. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a
Sprzedawcą za pośrednictwem Usługodawcy. Umowa Sprzedaży zawierana jest zgodnie z
uprzednio złożonym Zamówieniem przez Klienta oraz na warunkach zawartych w niniejszym
Regulaminie.
m. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
n. USŁUGA SERWISU, USŁUGA – usługa pośrednictwa w zawarciu Umowy Sprzedaży pomiędzy
Klientem i Sprzedawcą świadczona na rzecz Sprzedawcy przez Usługodawcę. W ramach Usługi
Serwisu Usługodawca zawiera w imieniu i na rzecz Sprzedawcy Umowę Sprzedaży Produktu
zgodnie z Zamówieniem Klienta.
o. USŁUGODAWCA – firma KHS Group, prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Dożynkowa 29, 62-
030 Luboń, 7772712891, REGON 300179277, adres poczty elektronicznej:
kontakt.codestore@gmail.com.
p. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
q. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Pośrednictwa z Usługodawcą.

3) O SERWISIE SERWISU
1. Serwis jest platformą internetową umożliwiającą Klientowi zawarcie Umowy Pośrednictwa w zawarciu
Umowy Sprzedaży Produktu. Usługa Serwisu jest wykonywana odpłatnie przez Usługodawcę i polega ona
na pośredniczeniu w zawarciu Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w imieniu i na rzecz
Sprzedawcy Produktu prezentowanego na stronach Serwisu. Sama Umowa Sprzedaży zawierana jest przez
Klienta ze Sprzedawcą i przez niego jest wykonywana. Sprzedawca jest podmiotem trzecim w stosunku do
Usługodawcy. Usługodawca jest odpowiedzialny za wykonanie Umowy Pośrednictwa.


4) CŁA I PODATKI ZWIĄZANE Z IMPORTEM PRODUKTÓW
1. Prezentowane na stronach Serwisu Internetowego produkty oferowane są do sprzedaży przez
sprzedawców mających siedzibę na terenie Unii Europejskiej jak i poza Unią Europejską. W takim
wypadku poza wynagrodzeniem Usługodawcy tytułem Umowy Pośrednictwa oraz ceną za dany Produkt
dla Sprzedawcy tytułem Umowy Sprzedaży, Klient może być zobowiązany do zapłaty cła oraz podatku od
towarów i usług (VAT) w związku z importem danego Produktu na terytorium Polski (lub innego kraju
członkowskiego Unii Europejskiej). W tym wypadku Klient jest zobowiązany także dopełnić formalności
związane z odprawą celną i zapłatą cła oraz podatku. Obowiązki w tym zakresie wynikają z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa – więcej informacji w tym zakresie można uzyskać na stronach
Ministerstwa Finansów pod następującymi adresami:
a. http://www.mf.gov.pl/web/wp/clo/
b. http://www.mf.gov.pl/web/wp/vat/
2. Klient zobowiązuje się do zapłaty cła oraz podatku od towarów i usług (VAT) w związku z
importem danego Produktu, potwierdzając i akceptując treść Regulaminu (Zapoznałem się z regulaminem serwisu pośrednictwa handlowego i akceptuję jego treść) w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się umową).

 
5) ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY POŚREDNICTWA


1. Usługodawca w ramach Usługi Serwisu świadczy odpłatne pośrednictwo w zawarciu Umowy Sprzedaży
pomiędzy Klientem i Sprzedawcą. Poniżej przedstawione są kolejne etapy zmierzające do zawarcia
Umowy Pośrednictwa z Usługodawcą.
2. Zawarcie Umowy Pośrednictwa między Klientem i Usługodawcą ma przebieg według następującego
schematu:

1) Klient składa Zamówienie na Produkt mający być przedmiotem Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówienia. 
2) Po złożeniu Zamówienia (kliknięcie przez Klienta pola „Potwierdzam zakup” w Formularzu Zamówienia) następuje niezwłoczne potwierdzenie jego otrzymania i jednocześnie przyjęcie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa Pośrednictwa pomiędzy Klientem i Usługodawcą. 
Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia Zamówienia do realizacji następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta.


3. Zamówienie składane za pomocą Formularza Zamówienia powinno zawierać co najmniej: imię i nazwisko
Klienta, adres do dostawy Produktu, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego,
Produkty będące przedmiotem Zamówienia.
4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez
(1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu oraz (2) przesłanie wiadomości, o której
mowa w pkt. 5.2 Regulaminu.


6) UMOWA POŚREDNICTWA, TERMIN REALIZACJI, SPOSOBY PŁATNOŚCI
1. Usługa Serwisu świadczona jest przez Usługodawcę. Usługa Serwisu obejmuje odpłatne pośrednictwo w
zawarciu Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem i Sprzedawcą. Usługodawca jest obowiązany wykonać
Usługę Serwisu bez wad.
2. Usługa Serwisu świadczona jest przez Usługodawcę w terminie do 35 Dni Roboczych od złożenia
Zamówienia przez Klienta. Początek biegu terminu realizacji Usługi Serwisu ma miejsce z chwilą
dokonania przez Klienta płatności w wysokości wskazanej w trakcie składania Zamówienia za pomocą
Formularza Zamówienia.
3. Korzystanie z Usługi Serwisu jest odpłatne. Płatność uiszczana Sprzedawcy przez Klienta tytułem Umowy
Sprzedaży obejmuje także płatność należną Usługodawcy tytułem Umowy Pośrednictwa. Sprzedawca
przekazuje Usługodawcy należną mu płatność tytułem zawartej Umowy Pośrednictwa. Płatność uiszczana
przez Klienta nie obejmuje ceł i podatków, o których mowa w pkt. 4 Regulaminu.
4. Do uiszczenia kosztów tytułem Usługi Serwisu obowiązany jest Klient. Obowiązek zapłaty przez Klienta
kosztów Usługi Serwisu oraz ceny i innych kosztów tytułem Umowy Sprzedaży powstaje w momencie
zawarcia Umowy Pośrednictwa.
5. Koszty Usługi Serwisu uwidocznione na stronie Serwisu podane są w złotych polskich i zawierają podatki,
z zastrzeżeniem cła i podatków, o których mowa w pkt. 4 Regulaminu. O łącznych kosztach Usługi wraz z
podatkami – z zastrzeżeniem cła i podatków, o których mowa w pkt. 4 Regulaminu – a także o
ewentualnych innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich
uiszczenia, Klient jest informowany na stronie Serwisu Internetowego, w trakcie składania Zamówienia za
pomocą Formularza Zamówienia - zawsze przed zawarciem Umowy Pośrednictwa (to jest przed
wyrażeniem przez Klienta woli związania się umową).
6. Serwis Internetowy udostępnia następujące sposoby płatności:
a. płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy;
b. płatność za pomocą udostępnianych w Serwisie płatności elektronicznych i płatności kartą
płatniczą. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są
zgodnie z wyborem Klienta:
i. za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą
płatniczą prowadzi: spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul.
Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane
przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w
wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495; lub
ii. za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą
płatniczą prowadzi: Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z
siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887,
Regon 301345068; lub
iii. za pośrednictwem serwisu BlueMedia.pl. Obsługę płatności elektronicznych i
karta płatniczą prowadzi: BlueMedia.pl – spółka Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie
(adres siedziby: ul. Haffnera 6, 81-717 Sopot), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000320590, akta rejestrowe
przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy
w wysokości 2.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 5851351185.

c. płatności w systemie ratalnym - płatność odbywa się w całości lub części ze środków
pochodzących z kredytu udzielonego przez spółkę MBANK SPÓŁKA AKCYJNA (spółka mBank
S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, kapitał zakładowy 168 840
628,00 zł (opłacony w całości), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025237, NIP:
5260215088, REGON: 001254524).

7. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza
Zamówienia.
8. Klient obowiązany jest dokonać płatności niezwłocznie po zawarciu Umowy Pośrednictwa, nie później niż
w terminie siedmiu dni od dnia jej zawarcia.
9. W ramach Umowy Pośrednictwa mogą być zawarte Umowy Sprzedaży z następującymi sposobami,
kosztami i terminami dostawy Produktu:
d. Dostawa Produktu do Klienta dokonywana jest przez Sprzedawcę:
i. Przesyłką pocztową;
ii. Przesyłką kurierską.
e. Koszt dostawy Produktu wskazywany jest Klientowi w trakcie składania Zamówienia za pomocą
Formularza Zamówienia.
f. Termin dostawy Produktu wskazywany jest Klientowi w trakcie składania Zamówienia za pomocą
Formularza Zamówienia. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia
dokonania płatności przez Klienta lub zaksięgowania wpłaty.
g. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w systemie ratalnym – od dnia
powiadomienia Sprzedawcy przez kredytodawcę o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie
później jednak niż od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy środkami z udzielonego
Klientowi kredytu.


7) KONTAKT Z NAMI
Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest poczta elektroniczna (e-mail:
kontakt.codestore@gmail.com), formularz kontaktowy na podstronie Kontakt oraz poczta tradycyjna (ul.
Dożynkowa 29, 62-030 Luboń), za pośrednictwem których będą Państwo wymieniać z nami informacje
dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego.


8) REKLAMACJE DOTYCZĄCE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta za Produkt są określone powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Produkt bez wad.
2.1. Reklamacje związane z Umową Sprzedaży Klient może złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej
(mailowo) na adres: kontakt.codestore@gmail.com lub pisemnie na adres wskazany przez Usługodawcę
w odpowiedzi na reklamację związana z Umową Sprzedaży.
3. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu
reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie Klienta; oraz (3)
danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi
podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji
złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym
terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.


9) ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do
umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
3. Z zastrzeżeniem pkt. 9.2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie
14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: w formie
elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt.codestore@gmail.com.
5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca
wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez
konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która:
(1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w
posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez
czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do
odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do: w przypadku produktów szytych na zamówienie konsumenta ( są to między innymi produkty futrzarskie, kurtki, parki, płaszcze obszyte futrem naturalnym, suknie ślubne, suknie wizytowe, suknie wieczorowe). 

 

 

10) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA
ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do
tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod
adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22
55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1,
Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach
dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego
polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2)
wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania
działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów
(m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między
innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej
801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy
operatora).
4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu
rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma
ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem
kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia
sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy
o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).


11) USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

1. W Serwisu dostępne są następujące usługi elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
Usługi Elektroniczne są nieodpłatne.
2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1)
wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci
utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres
poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących
danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej.
3. Złożenie Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia następuje po wykonaniu łącznie dwóch
kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia dostępnego na stronie Serwisu i (2)
kliknięciu pola akcji „Potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej
modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz
informacjami dostępnymi na stronie Serwisu). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie
następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod
pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych
dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów,
sposób płatności.
a. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie, z zastrzeżeniem, że w
przypadku zawarcia Umowy Pośrednictwa w wyniku złożenia Zamówienia Klient obowiązany jest
dokonania płatności tytułem Usługi Serwisu na zasadach zawartych w Regulaminie. Usługa
Elektroniczna Formularz Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą
złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania
Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
4. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce lub polu dotyczącym Newslettera widocznym
na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne
edycje Newslettera i kliknięciu pola akcji. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie
odpowiedniego checkboxa w trakcie składania Zamówienia – z chwilą złożenia Zamówienia Usługobiorca
zostaje zapisany na Newsletter
a. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z
Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do
Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
kontakt.codestore@gmail.com lub też pisemnie na adres: ul. Dożynkowa 29, 62-030 Luboń.
5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się
Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2)
dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub
Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i
wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana
minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu
plików Cookies oraz obsługi Javascript.
6. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami
mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej
Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze
stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
7. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje
związanie z działaniem Serwisu (z wyłączeniem procedury reklamacji Umowy Sprzedaży, która została
wskazana w pkt. 8 Regulaminu) można składać na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: kontakt.codestore@gmail.com lub pisemnie na adres: ul. Dożynkowa 29,
62-030 Luboń.
8. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług Elektronicznych za pośrednictwem sieci Internet wiąże się
z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z
Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego
rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie
trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt,
który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował,
instalując jego najnowsze wersje.


12) POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane poprzez Serwisu zawierane są w języku polskim.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:
zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych - w zakresie, w
jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta
oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.